بــا مــَن باشــید بـا... [ آمیــس ]

in the name Of ALLAH

قالــب هـا ڪــدهای ویــرایـش شده ی  SYCHO می باشـنـد .

برای قالــب ها و عـڪس ها زحمــت ڪشیده شده ؛ سو استفاده نـڪنیــد رضایــَت نــَدآرم !

تغیـیـر قالــب در صــورت عوض نــَڪردن ِ اسـم طراح ایـرادی نداره

قالـــب سقارشـــی نـــَدآریـم !

نَقاشــی دخــتَرانه سِــری 3
تیـــره پســَرآنه سِــری 1
عآشِقــآنه سِــری 1